Nederland-Kringlooplandv3 banner-wiemaaktnederland

Agenda

Publieke Ruimte - Publieke Zaak 03/02/2015 - Pakhuis De Zwijger Ruimtelijke Kennis voor 2015 #9: De ruimtelijke metamorfose van Nederland 1988-2015 05/02/2015 - Pakhuis de Zwijger, Amsterdam Knoop! Punt? 09/02/2015 - Pakhuis De Zwijger MEER

Nieuwsbrief

Nieuwsbriefabonnees blijven via e-mail automatisch op de hoogte van alle blogs en activiteiten van RUIMTEVOLK. Deze nieuwsbrief versturen we ongeveer 20 keer per jaar.

Vul al uw adresgegevens in wanneer u ook onze gratis (gedrukte) publicaties en uitnodigingen wil ontvangen.


Speciale interesse

Laatste reacties

Twitter

Bloggers

Alle Bloggers
2654086583_10d89b4f25_z(2)

Blog

25/02/2011 - Pieter Maessen

AUTEUR(S)

Pieter Maessen
Pieter Maessen is gespecialiseerd in beleidscommunicatie over regionale en stedelijke ontwikkelingen. Hij schreef onder meer 'De Poldermetropool. Wat iedereen moet weten over de Randstad.'

Bezoek homepage
Stuur e-mail

Reactie plaatsen

(Het plaatsen van een reactie onder de eigen naam wordt gewaardeerd. Zie verder onze Comments Policy)

 • http://www.burobreidablik.blogspot.com peer peters

  U schrijft over het heropleven van de Randstadgedachte en rol van de provincies. Die vindt u nu een farce. Hierbij wil ik aangeven dat, zoals men in de Randstad zo mooi zegt, ‘in de provincie’, daar de culturele en functionele werking (o.a. op ruimtelijk beleid)van provincies sterk is. Friesland, Limburg en Groningen zijn daar goede voorbeelden van.
  U schrijft dat minister Donner bij het oplossen van de provincies in de Randstad zich zou kunnen laten leiden door een onderscheid te maken tussen de delen die hoog verstedelijkt zijn en de sterkste internationale oriëntatie hebben, en de andere delen van de Randstad.
  Om dan tot de onlogische conclusie te komen dat we twéé provincies nodig hebben, een Noord- en Zuidvleugelprovincie. Is het echt zo dat de metropoolregio Amsterdam niet samen kan met de stadsregio Haaglanden en stadsregio Rotterdam?

  Ik ben voorstander van één sterke provincie Randstad Holland en vindt een provincie Groot Utrecht ook een goed idee! Maar de rest zou ik mooi zo laten, alleen de overblijfsels van Flevoland, Noord- en Zuid-Holland gewoon aan bestaande ‘provinciale’ provincies toevoegen.

 • MGS

  Zo had ik dus ook ongeveer in gedachten, maar dan met de gehele Noordvleugel, incl. Stadsgewest Utrecht.

  A. Metropoolregio Amsterdam + Bestuur Regio Utrecht (BRU): stedelijk provincie met 2,9 miljoen inwoners.
  B. Gebied ten noorden van Metropoolregio Amsterdam: nieuwe landelijke provincie Noord-Holland met 600.000 inwoners.

  C. Stadsregio Rotterdam + Stadsgewest Haaglanden: stedelijke provincie met 2,2 miljoen inwoners.
  D. Gebied ten noorden, oosten en zuiden van Metropoolregio Rotterdam-Den Haag: nieuwe provincie Zuid-Holland met 1,3 miljoen inwoners.

  E. Nieuwe provincie van Utrechtse gemeenten die niet in het BRU liggen, met 600.000 inwoners.

  Samenvoegen van de Utrechtse gemeenten, ten westen van het BRU en de Zuid-Hollandse gemeenten (excl. Goeree-Overflakkee), die niet tot de Metropoolregio Amsterdam/Utrecht en Metropoolregio Rotterdam/Den Haag behoren, tot één nieuwe provincie, zou ook een goede mogelijkheid zijn.

 • http://landwaterenstedelijkeontwikkeling.blogspot.com/ Hans Middendorp

  Het eerste deel van het betoog is goed te volgen. Weinig realistisch, want niet vanuit historisch perspectief of bestaande structuren (om maar eens wat te noemen).
  Het tweede deel van dit blog, dat “verlengde besturen” zich zouden hebben bewezen en dat daarom Provinciale Staten maar zou moeten worden gekozen door gemeenteraadsleden, is ronduit onzinnig. Als het bedoeld is om de discussie aan te zwengelen, is ieder natuurlijk vrij om “out of the box” te denken.

  Het combineren van functies leidt juist niet tot vermindering van de bestuurlijke drukte IMHO, maar compliceert de onderlinge bestuurlijke verhouding alleen maar omdat raadsleden meerdere petten op hebben. Indirecte verkiezingen werken volgens mij alleen maar achterkamertjes in de hand (“jammer joh, net niet in de gemeenteraad maar we regelen wel een zetel voor je in de Staten”). Toevallig of niet, er loopt op dit moment precies zo’n discussie bij de waterschappen, waarbij de staatsecretaris de verkiezingen wil omvormen van direct naar indirect. Alle betrokkenen, alle wetenschappelijke adviezen zijn mordicus tegen indirecte verkiezingen. Toch heeft de landelijke politiek er wel oren naar, en de VNG heeft het als doelstelling omarmd (“baantjes for the boys”).
  .

 • http://nl.linkedin.com/in/danielhake Daniel Hake

  Ik ben het met Pieter eens dat de provincies een centrale rol moeten spelen in het metropolitane bestuur in de Randstad. Maar ik deel niet de conclusie dat de provinciebesturen dan een soort WGR regio zouden moeten worden.

  De functionele stedelijke regio’s zijn tegenwoordig van een veel groter schaalniveau dan WGR(plus) regio’s die in de jaren ’70 werden opgericht. Steeds meer mensen overschrijden voor het dagelijkse woon-werkverkeer, maar ook in hun vrije tijd, de regiogrenzen. Daarvan getuigen de files op de snelwegen en de overvolle treinen in de Randstad. De trein functioneert in feite al lang als randstadmetro, en de metro van Rotterdam eindigt tegenwoordig in Den Haag. De oprichting van het OV bureau Randstad erkent eindelijk deze realiteit. De snelwegen waren oorspronkelijk ontworpen voor interstedelijk vervoer, maar zijn in feite Expressways geworden, die de vinex-suburb verbinden met het kantorenparken bij de volgende afslag.

  Met dit schaalniveau kan de taak van metropolitaan bestuur beter bij de provincie worden neergelegd, en de WGR regio’s afgeschaft. De provincie kan dan ook taken van het Rijk overnemen die van belang zin voor het functioneren van de metropool, zoals het regionaal treinvervoer, dat dan veel beter geïntegreerd kan worden met het metro/light rail net. Dat het provinciebestuur direct door de burgers gekozen wordt vind ik van wezenlijk belang. Zo werkt het nu eenmaal in een democratie. In de huidige WGR regio’s hebben wethouders heel veel overleg met elkaar – soms zelf meerdere malen op een dag – en hebben daardoor minder tijd om met de raden en andere burgers te praten. Bovendien gaat de provincie nieuwe stijl over dingen die de metropoolbewoner dagelijks raken, zoals volle treinen, waardoor statenverkiezingen ergens over gaan. Geef de provincies meer mogelijkheden om al dan niet belasting te heffen en we hebben echt wat te kiezen. Wel is het belangrijk dat de verschillende bestuurslagen hun beleid en uitvoering met elkaar afstemmen. Maar als we naar de Metropoolregio Amsterdam en de Zuidvleugel kijken gaat dat de goede kant op. De provinciale structuurvisie Zuid-Holland bijvoorbeeld is in samenspraak met gemeenten en regio’s tot stand gekomen.

  Kortom, metropolitane Randstadprovincies graag, maar wel democratisch.

 • http://www.abfresearch.nl Léon Groenemeijer

  Merkwaardig voorstel, merkwaardige discussie. Flevoland is al klein en zou zonder Almere verder moeten? Dan de Metropoolregio’s die zich al bewezen zouden hebben? Dat zijn praatcircuits (deels nog in oprichting) die nergens over gaan. Theoretisch kun je kiezen voor a. vier landsdelen, grote (regio)gemeenten en op het laagste niveau stadsdelen of b. meer provincies en meer gemeenten. Zolang provincies, stadsregio’s, metropoolregio’s en gemeenten niet of nauwelijks belasting mogen heffen blijven echter alle vormen van middenbestuur bestuurlijke drukte verhogende praatcircuits. Om het regionale en lokale bestuur in Nederland efficiënter en meer democratisch te laten functioneren is een stevige decentralisering van de belastingheffing noodzakelijk. Het is echter niet te verwachten dat de Haagse politieke kaste daar aan wil. Er zal dus wel weer gekozen worden voor alles laten zoals het is.

 • Martin Boisen

  Waarom zou provincies niet opdrachten kunnen oplossen voor stedelijke en rurale vraagstukken? De heldere profilering naar buiten toe (internationaal) die in het artikel wordt gezien als noodzaak zou dan ook één Randstad-provincie opleveren. Het idee dat er een splitsing moet komen tussen noord- en zuid-vleugel heeft wat mij betreft voornamelijk te maken met het feit dat een provincie omvattend de hele Randstad (incl. Utrecht) veel te veel macht zou kunnen uitoefenen t.o.v. de resterende provincies.

  Bij de regionale structuurreform in Denemarken (2007) resulteerde een vergelijkbare beredenering en machtsbalans (realpolitiek) in het opsplitsen van de metropoolregio Kopenhagen. Dit heeft een ongunstige situatie met zich meegebracht waardoor nieuwe bestuurslagen nodig bleken om toch tot afstemming en strategisch overleg te komen voor het functionele gebied in haar geheel.

 • http://www.dubbelkrimp.nl/www,stevenvanschuppen.nl Steven van Schuppen

  Martin Boisen schetst een dilemma dat mogelijk langs de volgende lijnen tot oplossingen kan leiden:
  .>geef de de Randstad de status van een landsdeel; doe her zelfde met het Noorden en het Zuiden;
  >hevel bevoegdheden en budgetten van het Rijk naar de landsdelen; vooral de landsdelen Noorden en Zuiden hebben er zeker zo veel belang bij om zich op het (nabije) buitenland te richten;
  >de Randstad moet zijn rol kunnen vervullen als gelijkwaardige partner in de ABCmegapool (Amsterdam, Brussel, Cologne); mogelijk hebben Noord- en Zuidvleugel gezien de eigen specifieke problematiek elk een eigen bestuursorgaan op een lager schaalniveau nodig.
  zie verder Ne3land onder http://www.dubbelkrimp.nl