Logo Ruimtevolk klein

Wij werken aan
de toekomst van
steden en regio's

Trendverkenning
Vitaal Buitengebied
Meierijstad


Zwolse Aanpak
woningmarkt


Ruimtelijke Verkenning
Energie en Klimaat

strategie

28 februari 2018 • RUIMTEVOLK

Energietafels Holland Rijnland

In de regio Holland Rijnland werken veertien gemeenten samen om in 2050 energieneutraal te zijn. De energieopgave is groot en de vraag is waar te beginnen om de regio energieneutraal te maken. RUIMTEVOLK ondersteunt partijen bij het ontwikkelen van handelingsperspectieven en inzichten voor het uitvoeringsplan voor zonne- en windenergie. In een aantal energietafels onderzoeken we wat de sociale, economische en ruimtelijke randvoorwaarden zijn die stakeholders in de regio ervaren. Lees verder

nieuws

28 februari 2018 • RUIMTEVOLK

Ruimtelijke verkenning Energie en Klimaat verschenen

Dat de ruimtelijke impact van de energietransitie groot is, staat buiten kijf. Maar hoe ziet die impact er precies uit en aan welke knoppen valt dan te draaien? Hoe vertaal je vervolgens de verschillende scenario’s naar een strategie op regionaal of lokaal niveau? De publicatie Ruimtelijke verkenning Energie en klimaat helpt bij het maken van deze en andere afwegingen en beslissingen en het vertalen daarvan in omgevingsvisies en energiestrategieën van lokale overheden. Lees verder

analyse

23 februari 2018 • RUIMTEVOLK

Trendverkenning Vitaal Buitengebied Meierijstad

De gemeente Meierijstad heeft een groot en divers buitengebied. Verschillende ontwikkelingen zetten het landelijk gebied onder druk. Om het buitengebied in de toekomst vitaal te houden, werkt Meierijstad aan een Agenda Vitaal Buitengebied. Onderdeel hiervan is een verkenning naar trends en ontwikkelingen die afkomen op het buitengebied en de impact hiervan op het buitengebied van Meierijstad. RUIMTEVOLK voert deze trendverkenning uit, in opdracht van de gemeente Meierijstad en BrabantKennis. Lees verder

nieuws

31 januari 2018 • RUIMTEVOLK

'Gebruik bouwopgave voor slimmere, duurzame steden'

Terwijl bouwkranen in veel steden weer de horizon bepalen, verschijnen er alarmerende berichten dat we te weinig huizen bouwen om de groeiende vraag aan te kunnen. Er klinkt een roep om één miljoen nieuwe huizen. Die aantallen kunnen we halen, stelt Jeroen Niemans van RUIMTEVOLK vandaag in Trouw, maar laten we daarmee vooral kwaliteit toevoegen aan onze steden. Lees verder

strategie

28 januari 2018 • RUIMTEVOLK

Vliegwiel binnensteden en dorpskernen Stedendriehoek

De Cleantech Regio (Stedendriehoek) zet in op levendige, schone en groene steden en kernen en wil dat doen door ook een goed verblijfsklimaat te realiseren en díe plekken aandacht te geven die dreigen te verloederen of leegstand kennen. De binnensteden binnen de regio krijgen daarbij in het bijzonder aandacht. De regio herijkt samen met RUIMTEVOLK haar ambities en doelen in kader van het programma Vliegwiel Binnensteden. Lees verder

strategie

28 januari 2018 • RUIMTEVOLK

Zwolse Aanpak Woningmarkt

De regio Zwolle groeit als kool. Dat leidt tot aantal uitdagende opgaven op de woningmarkt. Gemeente, corporaties en marktpartijen ontwikkelen gezamenlijk een strategie voor een toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige woningmarkt. Lees verder

strategie

27 januari 2018 • RUIMTEVOLK

Ruimtelijke verkenning Energie en Klimaat

In opdracht van de ministeries van EZ, IenM en BZK is een Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat (Ruimtelijke Verkenning) uitgevoerd naar de ruimtelijke aspecten van de Energietransitie. De verkenning is uitgevoerd door een interdepartementaal team vanuit de drie ministeries en ondersteund door een ontwerpcollectief van externe landschapsarchitecten en ruimtelijk ontwerpers, waaronder RUIMTEVOLK. Lees verder

nieuws

22 januari 2018 • RUIMTEVOLK

Tweede jeugd voor de bloemkoolwijk

In de wijk Zilverkamp in Huissen werken woningeigenaren, huurders én professionele organisaties samen aan een tweede jeugd voor de wijk. Deze week bieden zij hun ideeën en aanpak voor hun wijk aan aan de gemeenteraad van Lingewaard. Het is het startpunt van een nieuwe fase, waarin eigenaar-bewoners, huurders en organisaties met elkaar en de politiek samen aan de slag willen met de wijk. Lees verder