Logo Ruimtevolk klein


Wij werken aan de
nieuwe ruimtelijke praktijk

Trendverkenning
Vitaal Buitengebied
Meierijstad


Zwolse Aanpak
woningmarkt


Ruimtelijke Verkenning
Energie en Klimaat

analyse

24 april 2018 • RUIMTEVOLK

Zwolse Aanpak Woningmarkt

In Zwolle werken overheden, ontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties samen aan de opgaven op de woningmarkt. RUIMTEVOLK heeft de partijen ondersteund en geadviseerd bij het totstandkomen van deze 'Zwolse Aanpak' - een actiegerichte agenda met 25 acties. Lees verder

nieuws

5 april 2018 • RUIMTEVOLK

Samen aan de energietafel

De energietransitie speelt zich af in dezelfde omgeving waar ook de woningbouwopgave, klimaatadaptatie, bereikbaarheid en vele andere maatschappelijke opgaven zich afspelen. Bij het in kaart brengen van de regionale energieopgave en duurzame energiepotentie is het daarom belangrijk om naast de Petajoules ook de ruimtelijke impact en meekoppelkansen met andere opgaven en belangen mee te nemen. Lees verder

nieuws

5 april 2018 • RUIMTEVOLK

Lessen uit de praktijk van de eerste omgevingsvisies

In kader van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft RUIMTEVOLK in 2017 en 2018 twaalf pilots (gemeenten, provincies) begeleid bij het opstellen van hun omgevingsvisie. Welke lessen kunnen we leren uit de praktijk van de eerste omgevingsvisies? Het eindrapport biedt praktische inzichten iedereen die aan de slag gaat met het opstellen van een omgevingsvisie. Lees verder

strategie

3 april 2018 • RUIMTEVOLK

Visie duurzame gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkelaar BPD wil een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzaam Nederland. Hiermee geeft de ontwikkelaar haar visie op de ontwikkeling van duurzame woningen, wijken, gebieden en regio’s, waarbij onderwerpen als energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en gezond wonen en leven samenkomen. Lees verder

analyse

3 april 2018 • RUIMTEVOLK

Energieanalyse Hardinxveld-Giessendam

De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil aan de slag met de energietransitie. Om te bepalen welke bijdrage de gemeente Hardinxveld-Giessendam kan leveren aan de ambities van de regionale energiestrategie Drechtsteden is RUIMTEVOLK gevraagd om een energieanalyse uit te voeren. Hiermee wordt de energieopgave, -potentie en ruimtelijke impact van zonne- en windenergie van de gemeente inzichtelijk. Lees verder

nieuws

26 maart 2018 • RUIMTEVOLK

Stichting DOEN en RUIMTEVOLK ondersteunen bewonersinitiatieven

Regelmatig stuiten bewonersinitiatieven op kennisvragen en is er in bepaalde fasen van het traject behoefte aan coaching en ondersteuning. Samen met RUIMTEVOLK organiseert Stichting DOEN daarom in 2018 weer een aantal Dorpenlabs. Met een Dorpenlab worden de juiste omstandigheden gecreëerd om een initiatief in een korte periode op verschillende vlakken een concrete stap verder te helpen. Lees verder

strategie

28 februari 2018 • RUIMTEVOLK

Energietafels Holland Rijnland

In de regio Holland Rijnland werken veertien gemeenten samen om in 2050 energieneutraal te zijn. De energieopgave is groot en de vraag is waar te beginnen om de regio energieneutraal te maken. RUIMTEVOLK ondersteunt partijen bij het ontwikkelen van handelingsperspectieven en inzichten voor het uitvoeringsplan voor zonne- en windenergie. In een aantal energietafels onderzoeken we wat de sociale, economische en ruimtelijke randvoorwaarden zijn die stakeholders in de regio ervaren. Lees verder

nieuws

28 februari 2018 • RUIMTEVOLK

Ruimtelijke verkenning Energie en Klimaat verschenen

Dat de ruimtelijke impact van de energietransitie groot is, staat buiten kijf. Maar hoe ziet die impact er precies uit en aan welke knoppen valt dan te draaien? Hoe vertaal je vervolgens de verschillende scenario’s naar een strategie op regionaal of lokaal niveau? De publicatie Ruimtelijke verkenning Energie en klimaat helpt bij het maken van deze en andere afwegingen en beslissingen en het vertalen daarvan in omgevingsvisies en energiestrategieën van lokale overheden. Lees verder