Logo Ruimtevolk klein

Praktijkbijeenkomst ‘Energie en Omgeving’

De snelheid van en draagvlak voor de energietransitie wordt voor een groot deel bepaald in het ruimtelijk domein. Het energievraagstuk is niet alleen een kwantitatieve en kwalitatieve zin een omvangrijke en uitdagende ruimtelijke opgave, het biedt ook nieuwe perspectieven voor ruimtelijke ontwikkelingen en transformaties in stad en regio.

Gemeenten, provincies en regio’s staan voor de opgave om de energietransitie een plek te geven in hun ruimtelijk beleid. En om tegelijk met de invoering van de Omgevingswet en het opstellen van de eigen Omgevingsvisies strategieën te ontwikkelen voor het ruimtelijk accommoderen van duurzame energiebronnen en het faciliteren van nieuwe initiatieven. Een uitdagende opgave.

Om gemeenten en regio’s te ondersteunen organiseren de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Infrastructuur en Milieu, RVO en RUIMTEVOLK – in kader van het Programma Regionale Energiestrategieën – een speciale praktijkbijeenkomst over de koppeling van de energietransitie met omgevingsbeleid. Tijdens deze bijeenkomst delen experts en koplopers hun kennis en ervaring en worden deelnemers uitgedaagd actief invulling te geven aan actuele en eigen praktijkcasuistiek. Deelnemers antwoord op de vragen: Hoe breng ik de regionale energieopgave (energiebehoefte en potentie) in kaart? Op welke manier geef ik vorm aan omgevingsbeleid en -management en kan ik initiatiefnemers, grond- en vastgoedeigenaren en energiepartijen ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen van duurzame energieprojecten? Wat is daarbij de rol en welke kansen bieden de Omgevingswet en lokale en regionale Omgevingsvisies?

Sprekers en programma

Het programma op hoofdlijnen:

12.30 uur

Inloop

13.00 uur 

Aftrap door moderator Sjors de Vries (RUIMTEVOLK)

Nederland Energieland, van alle tijden
Henk Baas (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Deal pilots regionale energiestrategieën
Lian Merkx en Marjon Bosman (VNG)

Energietransitie en ruimtegebruik
Yttje Feddes (Feddes/Olthof Landschapsarchitecten)

Omgevingsvisies, omgevingsplannen en de energietransitie
Diana van Leeuwen (VNG)

14.30 uur

Interactieve werksessies: leren van koplopers

1. Metropoolregio Eindhoven
In de Metropoolregio Eindhoven (MRE) wordt met alle belangrijke stakeholders toegewerkt naar een kaart waarop de kansen én de ruimtevraag op het gebied van zonne-energie, wind, biomassa en geothermie voor de regio in beeld zijn gebracht. De kaart wordt onderdeel van de Regionale Ruimtelijke Strategie die medio 2017 ter besluitvorming aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. Barbara Marcus (MRE) en Berry de Jong (MRE) vertellen over de aanpak en de manier waarop ze in de regio koppeling leggen met lokale omgevingsvisies.
Locatie: Henrickzaal (Observant)

2. Flevoland
De provincie Flevoland is binnen Nederland koploper op het terrein van hernieuwbare energie. De ambities gaan echter verder: de provincie wil volledig energieneutraal worden. Om dat te bereiken zijn er scenario’s ontwikkeld, waarin de ruimtelijke impact en haalbaarheid een belangrijke rol spelen. Momenteel worden de uitkomsten van deze analyse omgezet in een energieagenda en nieuwe omgevingsvisie. Wat kunnen we leren van deze koploper? Hoe gaan ze een volgende stap zetten richting energieneutraliteit? En hoe werken de provincie en gemeenten daarin samen? Workshop onder leiding van projectleider Dennis Menting (provincie Flevoland) en Dennis Eikenaar (Hoofd Energie en Ruimte gemeente Noordoostpolder, onder voorbehoud).
Locatie: Woudagemaal (RCE)

3. Den Haag
De gemeente Den Haag heeft recentelijk de Agenda Ruimte voor de Stad vastgesteld. De agenda kan worden beschouwd als een eerste stap op weg naar de Omgevingsvisie.De agenda kan worden beschouwd als de ruimtelijke onderlegger voor de Omgevingsvisie. En energietransitie vormt daarin een majeur opgave. Op dit moment werkt de gemeente (‘van onderop’) de agenda uit tot een gebiedsprogrammering in acht stadsdelen, die vervolgens zullen worden vertaald in Omgevingsplannen. Op het gebied van energie worden daarbij alle mogelijke bronnen, verbindingen en initiatieven geïnventariseerd. Doel is te komen tot een integraal programma waar geen kans op verduurzaming onbenut wordt gelaten en er slimme koppelingen worden gelegd tussen bottom-up en top-down initiatieven. Henk Heijkers (beleidsmedewerker stedenbouw en planologie) neemt de deelnemers mee in de ruimtelijke verkenning en koppeling met de Omgevingsvisie en Omgevingsplannen. Jan Frank Mars (Rijkswaterstaat) gaat in het bijzonder in op ruimtelijke kansen voor warmtenetten. Hij laat zien hoe de ruimtelijke ordening een rol kan spelen bij de ontwikkeling van warmtenetten.
Locatie: Restaurant (RCE)

4. Leiden
Een analyse van de lokale en regionale energiebehoefte en -potenties leerde dat de gemeente Leiden op verschillende niveaus, lokaal en regionaal, aan de slag moet. Om in 2040 te kunnen voorzien in de eigen energiebehoefte, werkt de gemeente nu met partijen uit de stad en regio concreet aan tal van energieprojecten, maar stelt het tegelijkertijd ook een strategische omgevingsvisie op, waarin de energietransitie een centrale rol speelt. De ruimtelijke opgaven en kansen worden daarbij steeds duidelijker. Net als de uitdaging om de energiewereld en leefwereld te verbinden en andere maatschappelijke programma’s mee te koppelen. Daarbij zullen keuzes moeten worden gemaakt, waarvoor een integraal afwegingskader wordt opgesteld. In het bijzonder is daarbij aandacht voor de ondergrond.
Locatie: Kinderdijkzaal (RCE)

5. Midden Holland
De regio Midden-Holland is een pilotregio in het beoogde landelijk programma voor regionale energiestrategieën om te komen tot een energieneutrale maatschappij in 2050. In de regio heeft een brede coalitie van overheden, marktpartijen en burgers een convenant gesloten. Momenteel wordt er een regio analyse uitgevoerd waarin de opgave wordt verkend om in 2050 een CO2-neutrale regio te zijn. Boris Hocks (Posad) en Arian van Rijssen (Publieke Versnellers) vertellen over de aanpak en methodiek.
Locatie: De Kapel (Observant)

16.00 uur

Reflectie en kruisbestuiving
Korte reflectie op de werksessies en gesprek met de zaal.

Zeven regio’s op weg naar energieneutraliteit
Marjon Bosman (VNG) en Jeroen Niemans (RUIMTEVOLK).

16.30 uur

Afsluiting en netwerkborrel

Doelgroep

De bijeenkomst is speciaal ontwikkeld voor ruimtelijke professionals (stedenbouwkundigen, planologen, strategen etc.) van gemeenten en regio’s die betrokken zijn bij de energietransitie en/of het opstellen van nieuw omgevingsbeleid én voor de deelnemers van het brede lerende netwerk Regionale Energiestrategieen.

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aan het Smallepad 5 in Amersfoort, op ruim 10 minuten lopen van Amersfoort CS. Een routebeschrijving vindt u hier. Een aantal sessies vindt plaats in de Observant aan het Stadhuisplein 7. Deze locatie ligt op 3 minuten lopen van de RCE.

Aanmelden

[gravityform id=”39″ title=”true” description=”true”]

 

Partners

Geen categorie

meer agendapunten