Logo Ruimtevolk klein

Tijdens Expeditie 2012 vinden de volgende zes deelsessies plaats:

Nieuw ondernemerschap in de stad

Diensten, kennis en kunsten en ook steeds vaker basisvoorzieningen als transport, energie en voedsel. In de ontwikkeling van de stad is een groeiende rol weggelegd voor kleine ondernemers en hun netwerken. Bewoner-ondernemers, ZZP-ers en start-ups investeren op andere manieren in zichzelf en in de stad en ze vragen andere ruimtelijke en collectieve structuren van die stad.

Wie zijn die ondernemers? Hoe opereren zij in de stedelijke context? Welke behoeftes hebben zij en hoe geven ze daar invulling aan? Hoe anders is de economie die zij vertegenwoordigen dan de economie waar gemeenten beleid voor opstellen, ontwikkelaars bedrijfspanden voor realiseren, etc.? Welke ruimtelijke structuren vragen zij? En wat betekent dit voor het handelen van ruimtelijke professionals?

Meer over deze deelsessie

Creatieve coalities op het platteland

Onder druk van krimp, lage grond- en vastgoedprijzen en een terugtrekkende overheid staan dorpen op het platteland voor de uitdaging zelf het heft in handen te nemen om leefbaarheid en vitaliteit op peil te houden. Er zijn steeds meer inspirerende voorbeelden te vinden van (burger)initiatieven waarmee dit lukt. Initiatieven die dwars door verschillende schotten en sectoren heen toch de handen ineen weten te slaan en mensen en middelen weten te verbinden. Dit leidt tot nieuwe organisatievormen, nieuwe samenwerkingsverbanden maar ook tot nieuwe vraagstukken en knelpunten ten aanzien van de rollen van verschillende partijen.

Hoe ga je bijvoorbeeld als gemeente of provincie om met dergelijke initiatieven? (Hoe) kan een overheid tegelijkertijd sturing en duidelijkheid bieden (denk aan regionale woon- en leefbaarheidsplannen), en anderzijds ruimte maken voor lokaal initiatief?

Tijdens deze deelsessie zullen de deelnemers een aantal burgerinitiatieven onderzoeken en spiegelen we deze aan de praktijk van regionale regie op krimp.

Meer over deze deelsessie

De duurzame buurt

Van bewegingen als Transition Towns tot een buurt die zich wil afkoppelen van de nutsvoorzieningen en helemaal zelfvoorzienend wordt. Er worden steeds meer initiatieven genomen die buurten verduurzamen en het zelforganiserend vermogen van een buurt verhogen. Aan de kant van de overheid is er steeds meer sprake van een opening om deze dynamiek te verzilveren, ook al wordt deze houding veelal gevoed door de noodzaak te bezuinigen.

Deze situatie werpt een aantal vragen op: hoe kan je het initiatief verzilveren vanuit overheidsperspectief? Hoe kunnen professionals, markt en overheid zich positioneren om in de initiatieven een kwaliteitsslag te realiseren?

Deze vragen komen tijdens deelsessie De Duurzame Buurt uitgebreid aan bod.

Meer over deze deelsessie

De woonconsument wordt woonprosumer

In weerwil van politiek gekonkel over de woningmarkt en financiële uitglijers bij enkele corporaties trekt de consument zijn eigen plan. Aan de rand van het speelveld trekt hij de macht naar zich toe: van afnemer wordt hij meer en meer ondernemer. Hij produceert zelf z’n energie, kiest voor woongenot boven eigendom, wil flexibel zijn en regelt zijn financiering langs nieuwe wegen. Al staan oude instituties hem in de weg, ontwikkelingen in technologie en communicatie maken hem daarvan steeds onafhankelijker.

Welke trends zien we nog meer? Hoe wonen we in 2020 of 2030? Heeft de online 3D-printer de aannemer buiten spel gezet? Airbnb de makelaar en Centerparcs de corporaties? Of zitten we nog steeds gevangen in de discussie over scheefwonen, hypotheekrenteaftrek en governance?

Tijdens deze sessie is de vloer is aan vrijdenkers. Jij bepaalt waar deze expeditie heen gaat! Wie gaat voorop?

Meer over deze deelsessie

 

De nieuwe sociale opgaven

De opkomst van nieuw eigenaarschap biedt niet alleen positieve vooruitzichten. Steeds vaker gaan geluiden op dat meer nadruk op zelforganisatie in de steden en regio’s zal bijdragen aan een groeiende scheiding tussen de ‘haves’ en de ‘have nots’ – zij die in staat zijn (door zelforganisatie) in de eigen behoefte te voorzien en zij die daar niet toe in staat zijn. Dit zal volgens hen leiden tot een toenemende sociale en ruimtelijke segregatie.

Is dit inderdaad een realistisch scenario? Komt hiermee het idee van een rechtvaardige stad in het geding? Hoe ziet die rechtvaardige stad van de nabije toekomst er eigenlijk uit? En wie kan daarin een rol spelen?

Tijdens de deelsessie zal een aantal mensen hun visie geven op de rechtvaardige stad en wat dar voor nodig is.

Meer over deze deelsessie

Tijdelijkheid als permanente kans

Tijdelijke projecten schieten als paddenstoelen uit de grond. In de praktijk blijkt het echter best lastig om tijdelijkheid te organiseren en faciliteren. Feit is dat er bij tijdelijk bestemmen kansen liggen voor ruimtelijke ontwikkeling. Het kan een startpunt zijn van waaruit zich nieuwe scenario’s ontplooien. Hands-on en direct. Wat betekent dit voor stadsontwikkeling? Hoe herken je de kansen? Wat zijn de juridische en financiële implicaties en wat betekent dat voor de verschillende betrokkenen?

Tijdens de deelsessie zal de betekenis van tijdelijke initiatieven voor stadsontwikkeling aan bod komen om vervolgens met deelnemers aan de deelsessie in te gaan op hoe ieder vanuit zijn eigen werk zelf aan de slag zou kunnen gaan om van tijdelijkheid een permanente kans te maken. Met medewerking van RUIMTEVOLK-bloggers en leden van het Kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling.

Meer over deze deelsessie