Logo Ruimtevolk klein
nieuws

8 december 2017 • RUIMTEVOLK

Aan de slag in de hogedrukpan

Het kan verkeren. Niet lang geleden waren we druk met reductie van planvoorraad, inmiddels is het versnellen van woningbouw het devies. Daarmee ligt er een forse verstedelijkingsopgave, waarbij er spanning zit tussen de kwantitatieve doelen – snel meer woningen bouwen – en de kwalitatieve doelen: klimaatadaptief, energieneutraal, inclusief en met oog voor omgevingskwaliteit ontwikkelen. De samenvatting van de opgave lijkt simpel: bouw de juiste nieuwe woning op de juiste plek. Maar hoe koppel je de kwalitatieve en kwantitatieve ambities middels de verstedelijkingsopgave aan elkaar? Daarvoor zijn geen simpele antwoorden.

In het verleden is de ruimtelijke ordening te vaak een hindermacht geweest. De aankomende Omgevingswet vraagt om een meer perspectiefrijk beleid, en dus een kader waarin alle ontwikkelingen met elkaar in verband worden gebracht. Met de grote maatschappelijke opgaven als vertrekpunt is het van belang dat de overheid op zowel landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau een helder afwegingskader creëert waarmee weloverwogen (ruimtelijke) keuzes gemaakt kunnen worden en de katalyserende werking van verstedelijking wordt versterkt. Juist in turbulente tijden, waarin korte- en langetermijnbelangen niet altijd overeenkomen, biedt een helder afwegingskader mogelijkheden voor slimme koppelingen en een gelijkmatige spreiding van lusten en lasten.

Voor de provincie Zuid-Holland heeft RUIMTEVOLK onlangs vijf strategieën ontwikkeld die je als (provinciale) overheid zou kunnen inzetten om aan die dubbele – kwantitatieve en kwalitatieve – doelstelling ten aanzien van verstedelijking te voldoen: van verbeelding van de opgave tot werken aan coalitievorming en van zachte tot harde sturing. Inzetten op slechts een van die strategieën is niet voldoende. Er is een samenhangende aanpak – een combinatie van verschillende strategieën – vereist waarmee vanuit de verstedelijkingsopgave invulling wordt gegeven aan de bredere integrale opgaven.

Om niet te blijven steken in ambities en wensbeelden, zal de overheid in het verlengde daarvan de inzet moeten bepalen die benodigd is om de gewenste praktijk op weg te helpen. Het vergroot je slagkracht wanneer je selectief bent: durf keuzes te maken in het belang van belangrijke opgaven en geef voorrang aan de projecten die echt verschil maken. Vergroot de urgentie en de kans op interessante maatschappelijke proposities door een koppeling te maken tussen ruimtelijk-economische, sociaal-economische en sociaal-culturele opgaven. Daarbij is het goed na te denken wat je als overheid daadwerkelijk kunt doen: gebruik de complete instrumentenkoffer die je tot je beschikking hebt en denk ook na over inzet van nieuwe instrumenten.

Juist nu de druk hoog is, is de opgave om de koers niet alleen uit te zetten maar ook vast te houden – om te versnellen zonder in te leveren op ambities. Voor de leefbaarheid van onze steden, wijken en dorpen.

Jeroen Niemans
Adviseur Omgevingswet
jeroen.niemans@ruimtevolk.nl | 06 41 31 30 62

Voor de provincie Zuid-Holland heeft RUIMTEVOLK vijf strategieën ontwikkeld die de provincie zou kunnen inzetten om aan haar dubbele – kwantitatieve en kwalitatieve – doelstelling te voldoen. Inzetten op slechts een van de strategieën is niet voldoende. Met het schetsen van mogelijke strategieën en een scala aan concrete voorbeelden is de publicatie ‘Strategieën voor verstedelijking’ een springplank naar het vervolg: het toewerken naar een samenhangend pakket aan maatregelen. Neem voor meer informatie contact op met Jeroen Niemans: jeroen.niemans@ruimtevolk.nl of 06-41313062.