Logo Ruimtevolk klein
nieuws

5 april 2018 • RUIMTEVOLK

Samen aan de energietafel

De energietransitie speelt zich af in dezelfde omgeving waar ook de woningbouwopgave, klimaatadaptatie, bereikbaarheid en vele andere maatschappelijke opgaven zich afspelen. Bij het in kaart brengen van de regionale energieopgave en duurzame energiepotentie is het daarom belangrijk om naast de Petajoules ook de ruimtelijke impact en meekoppelkansen met andere opgaven en belangen mee te nemen. En om vanaf het begin te bouwen aan draagvlak voor de keuzes die gemaakt moeten worden. RUIMTEVOLK heeft een interdisciplinaire energieaanpak ontwikkeld waarin analyse, alliantie- en strategievorming samenkomen.

Om energieprojecten lokaal en regionaal uiteindelijk ook van de grond te krijgen, is draagvlak cruciaal: bij overheden, grond- en vastgoedeigenaren, energiepartijen en niet in de laatste plaats ook bewoners en belanghebbenden. RUIMTEVOLK ontwikkelde daarvoor de energietafels: interactieve en gebiedsgerichte gesprekstafels van eigenaren, bewoners en organisaties rondom een analyse van de opgaven, kansen en belangen in een gebied. Per gebied kan op die manier worden bekeken wat de beste aanpak is, welke alternatieven en business cases het meest geschikt zijn en wat partijen nodig hebben om in actie te komen of hun projecten te kunnen versnellen. De energietafels, kunnen worden ingezet bij het ontwikkelen van een energiestrategie, maar ook bij het monitoren en bijstellen daarvan.

De methodiek van de Energietafel (Bron: RUIMTEVOLK)

Het integraal ‘uitrollen’ van een energiestrategie is een langdurig, complex, vaak politiek gevoelig en raakt vele disciplines. Bij het werken aan de energietransitie is het van belang om steeds over de grenzen van de energieopgave heen te kijken en verbinding te maken met andere opgaven en ontwikkelingen en bestuurlijke ambities.

Cruciaal is daarom dat partijen aan het begin van het proces worden betrokken en inzichten en belangen worden gedeeld; dat de feiten op tafel liggen. In Hardinxveld-Giessendam wordt op dit moment een basis voor een energiestrategie gelegd met een energieanalyse. RUIMTEVOLK brengt de potentie voor zon- en windenergie in beeld. Vanuit het gewenste eindbeeld ontwikkelen we vervolgens samen met partijen een roadmap met een planning en overzicht van deelprocessen. Daarbij kijken we op basis van ruimtelijke en technische criteria specifiek ook naar quick wins – kansrijke projecten voor de korte termijn – en naar meekoppelkansen met andere opgaven en ontwikkelingen. Een vervolgstap is het ontwerpen van een robuuste procesaanpak en het organiseren van een krachtige projectorganisatie.

RUIMTEVOLK werkt met een interdisciplinair team op verschillende plekken aan energieprojecten. Heeft u vragen, interesse of een ander verzoek, neem dan contact op met Brechtje van Boxmeer (brechtje.vanboxmeer@ruimtevolk.nl | 06 42 66 47 45).