Logo Ruimtevolk klein
nieuws

22 januari 2018 • RUIMTEVOLK

Tweede jeugd voor de bloemkoolwijk

In de wijk Zilverkamp in Huissen werken woningeigenaren, huurders én professionele organisaties samen aan een tweede jeugd voor de wijk. Deze week bieden bewoners en professionals van de wijk hun ideeën en aanpak voor hun wijk aan aan de gemeenteraad van Lingewaard.

Het aanbieden van het plan is het startpunt van een nieuwe fase, waarin eigenaar-bewoners, huurders en organisaties met elkaar en de politiek samen aan de slag willen met de wijk. ‘Niet naast elkaar, maar met elkaar werken aan de toekomst van de wijk, dat is de basisgedachte achter het wijkontwikkelingsplan. Het is een plan van de bewoners, maar wordt gedragen en gesteund door alle organisaties en de gemeente Lingewaard. Niet bottom-up of top-down, maar in samenwerking, dwars door het midden,’ aldus Sjors de Vries die samen met Robbin Knuivers het traject namens RUIMTEVOLK begeleidde. ‘Een investering die de komende jaren zijn vruchten gaat afwerpen.’

Bloemkoolwijken op de agenda

Na de stadsvernieuwing en stedelijke vernieuwingsopgave van naoorlogse woonwijken staan de komende jaren de jarenzeventigwijken op de agenda van overheden, woningcorporaties en welzijnsinstellingen. Destijds waren wijken zoals de bloemkoolwijk de Zilverkamp een schoolvoorbeeld van moderne stedenbouw, waarin na de grootschalige anonieme wooncomplexen van de decennia ervoor, kleinschaligheid en gevoelens van verbondenheid en veiligheid centrale uitgangspunten vormden. ‘Door de tijd zijn de woningen en woonomgeving wat sleets geraakt,’ licht Knuivers toe. ‘De kwaliteit van de woningen en woonbuurten sluit niet altijd meer even goed aan op de woningvraag. De aantrekkelijkheid en leefbaarheid staat in veel van deze wijken steeds vaker onder druk. Relatief veel huishoudens investeren nauwelijks in hun woning. Mede daardoor prijken deze wijken niet altijd meer bovenaan de lijstjes van woningzoekenden.’

De wijk Zilverkamp in Huissen (foto: RUIMTEVOLK)

De Vries vult aan: ‘Grote problemen zijn er nu gelukkig niet, maar bewoners, ondernemers, gemeente, woningcorporatie en welzijnsorganisaties weten wel dat investeringen op korte en middellange termijn nodig zijn om de Zilverkamp klaar te stomen voor de toekomst. Verloedering ligt in delen van de wijk op de loer. Waar de Zilverkamp tot voor kort de wijk was van de welvarende middenklasse, is nu de werkloosheid bijna tweemaal zo groot als gemiddeld. Dat zijn signalen die vragen om actie en samenwerking. Daarvoor is een breed gedragen toekomstbeeld nodig, waarin zowel de buurt als de organisaties zich kunnen vinden. Dat is nog een hele uitdaging in een wijk ruim 70% eigenwoningbezit en ruim 2.000 vastgoedeigenaren. Daarmee onderscheidt de opgave in bloemkoolwijken zich nadrukkelijk van de traditionele stadsvernieuwing. Dat vraagt een fundamenteel andere benadering.’

Toekomst voor de Zilverkamp

Twee jaar geleden kwamen de bewoners van de wijk daarom in beweging. Door middel van een handtekeningenactie riepen ze onder andere de gemeente op tot actie. De gemeente Lingewaard heeft vervolgens de handschoen opgepakt. Op verschillende plekken in de wijk wordt geïnvesteerd in de openbare ruimte. ‘Al snel ontstond de behoefte om meer te doen dan fysieke ingrepen in de openbare ruimte,’ zegt Knuivers. ‘De uitdaging was om de verschillende lopende en toekomstige projecten in een breder perspectief te plaatsen. Door wantrouwen in de wijk was de gewenste samenwerking tussen overheid, instellingen en bewoners daarnaast nog niet echt van de grond gekomen. Door de gemeente Lingewaard en de provincie Gelderland zijn wij gevraagd om samen met alle betrokkenen een toekomstvisie en aanpak op te stellen. We zijn samen op zoek gegaan naar de identiteit en kracht van de wijk. Hoe geven we de Zilverkamp een tweede jeugd? En op welke manier krijgen we de wijk en al die organisaties tegelijk in beweging?’

Uitsnede van de visie- en projectenkaart Wijkontwikkelingsplan Zilverkamp

Wijktafels: samen aan de slag

Het resultaat is een breed gedragen en uitvoeringsgericht plan, met 44 concrete en uiteenlopende ambities. Het gaat onder andere om een collectieve aanpak van woningverbetering, verduurzaming van de particuliere en sociale woningvoorraad, het bestrijden van eenzaamheid en sociale achterstanden, het stimuleren van ontmoeting, het steunen van ondernemers in de wijk, maar ook om en kwaliteitsimpuls voor het park en het verbeteren van de informatievoorziening.

Een mooie eerste stap, maar met het maken van plannen is de wijk er nog niet, zegt Sjors de Vries. ‘Veel belangrijker is nog dat bewoners en professionele organisaties een gevoel van gedeeld eigenaarschap krijgen. Het plan is daarom niet het eindpunt, maar het startpunt van het proces. Bewoners en professionals gaan de komende jaren via wijktafels met elkaar aan de slag om kennis, kunde en middelen – het wijkkapitaal – zo goed mogelijk te bundelen. Ze hebben daarvoor samen een proces uitgedacht en spelregels opgesteld. De gemeente Lingewaard grijpt deze nieuwe samenwerking aan om te leren en haar eigen rol en werkprocessen kritisch tegen het licht te houden.’ Knuivers besluit: ‘Meer dan 100 bewoners en professionals hebben inmiddels aangegeven de schouders onder dit plan te willen zetten. Ze vormen nu een community, waarbinnen ze elkaar snel kunnen vinden. Zeker nu de gemeente een zogenoemde mogelijkmaker beschikbaar heeft gesteld voor de wijk, hebben we alle vertrouwen in een vruchtbaar vervolg.’

Het wijkontwikkelingsplan voor de Zilverkamp ‘Samen aan de slag!’ is een samenwerking van de bewoners, gemeente Lingewaard, Waardwonen, SWL en andere partijen. RUIMTEVOLK heeft de partijen ondersteund in het vormgeven van deze samenwerking en de totstandkoming van de analyse en strategie.

Lees ook: De ontdekking van het wijkkapitaal; een interessant denkkader en nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing.

Meer informatie? Neem contact op met:

Robbin Knuivers
robbin.knuivers@ruimtevolk.nl
06 41 52 10 39