Logo Ruimtevolk klein

Wij zijn een kennisorganisatie voor de nieuwe ruimtelijke praktijk

Wij werken samen met steden en regio’s bij het ontwikkelen van inzicht en nieuwe ruimtelijke oplossingen voor de maatschappelijke opgaven van de 21e eeuw. Dat doen we op lokaal, regionaal en landelijke niveau met expertise en creativiteit op het gebied van stedelijke en regionale ontwikkeling en door het samenbrengen van organisaties en mensen met kennis en ambitie rondom strategische opgaven.

> ANALYSE

Uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen vragen om nieuwe duurzame strategieën en tactieken voor steden en regio’s. Dit heeft inzicht, onderbouwing en afweging nodig. Wat zijn relevante trends en ontwikkelingen? Hoe staan we er als stad of regio voor en wat is onze positie in de stedelijke netwerken? Welke kansen en bedreigingen komen op ons af? Waar ligt onze specifieke kracht en mogelijkheden? Wij ondersteunen steden en regio’s met het verkennen van ontwikkelingen en kansen. We maken hierbij niet alleen verbindingen tussen thema’s, maar vooral ook tussen partijen.

> STRATEGIE

Wij begeleiden steden en regio’s bij strategieontwikkeling; niet alleen met kennis maar ook met het vormgeven aan nieuwe duurzame samenwerking tussen overheden, instituties, marktpartijen en bewoners binnen steden (stad maken) en regio’. Dit vertalen we naar een uitvoeringsgerichte aanpak met concrete handelingsperspectieven voor alle belanghebbenden.

> KENNIS DELEN

Kennis delen en innovatieve leeromgevingen ontwikkelen zit in ons DNA. Dat doen we sinds onze oprichting in 2007 via landelijke en regionale praktijkprogramma’s, publicaties en ons eigen platform en magazine nl.

 

Meer weten?Jaarbeurs Innovation Mile
Jaarbeursplein 6
Utrecht >> ROUTEBESCHRIJVING

info@ruimtevolk.nl

Postbus 196
6800 AD Arnhem

Zie onder

Team
Anne Seghers

Senior onderzoeker en redacteur

anne.seghers@ruimtevolk.nl
06 41 31 30 55

Anne is opgeleid als stedenbouwkundige en voelt zich thuis in de meer onderzoekende en beschouwende hoek van het vakgebied. Ze wordt geboeid door nieuwe en alternatieve manieren van stedelijke ontwikkeling, aanhakend bij ruimtelijk-maatschappelijke thema’s. Ze werkt graag samen met andere disciplines - zoals sociale geografie, economie, nieuwe media, fotografie of grafisch ontwerp - om zo een andere of aanvullende blik op de opgave te kunnen bieden. Anne heeft veel ervaring met (ontwerpend) onderzoek, schrijven, het opzetten van kennisprogramma’s en het organiseren van publieksactiviteiten. In het verleden werkte ze onder andere voor het Nirov (nu Platform31) en lokale architectuurcentra. Daarnaast is ze vakredacteur voor Blauwe Kamer, vakblad voor stedenbouw en landschapsarchitectuur. Bij RUIMTEVOLK werkt ze momenteel aan opgaven rond binnensteden, omgevingsvisies en energie en is ze redacteur van het webmagazine.


Anna Herngreen

Adviseur en onderzoeker

anna.herngreen@ruimtevolk.nl
06 43 83 69 98

Anna is adviseur en onderzoeker bij RUIMTEVOLK en houdt zich bezig met opgaven op het snijvlak van het sociaal en het fysiek domein, waarbij wonen een centraal thema is. Ze studeerde studeerde sociologie en filosofie in Groningen en werkte daarna enkele jaren als adviseur bij een adviesbureau voor gemeenten waar ze onder andere veel ervaring heeft opgedaan met het begeleiden van processen. Ze heeft zich in haar studie en werk altijd beziggehouden met de praktische en maatschappelijke betekenis van theorie en onderzoek en zal daar ook bij RUIMTEVOLK mee bezig blijven: wat betekenen visie, kennis en plannen voor hoe wij dagelijks ons leven leiden, en hoe kan dat nog beter?


Brechtje van Boxmeer

Senior adviseur en procesmanager

brechtje.vanboxmeer@ruimtevolk.nl
06 42 66 47 45

Brechtje van Boxmeer is programmamanager energietransitie en projectmanager bij RUIMTEVOLK. Daarvoor was ze senior projectmanager bij Procap. Zij heeft ervaring in regionale en binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, stedelijke herstructurering, herontwikkeling van monumenten en regionale samenwerkingsverbanden. Momenteel werkt Brechtje als projectmanager en coach aan de Pilots Omgevingsvisie.


Caroline Bégin

Bureaumanager en financieel beheer

caroline.begin@ruimtevolk.nl
06 54 73 61 05

Caroline is als bureau- en communitymanager dé persoon achter de activiteiten van RUIMTEVOLK. Ze coördineert zowel het publieke programma als de activiteiten van de kennisprogramma’s. Caroline onderscheidt zich als eventmanager door haar vakinhoudelijke kennis, die ze heeft opgedaan als architect voor verschillende bureaus in Nederland en Canada.


Jeroen Niemans

Senior adviseur en procesmanager

jeroen.niemans@ruimtevolk.nl
06 41 31 30 62

Jeroen heeft zin in de toekomst en wordt als programmamanager ruimtelijke ontwikkeling en energietransitie bij RUIMTEVOLK gedreven door zijn fascinatie voor plekken en zijn nieuwsgierigheid naar hoe die ontstaan, groeien en zich blijven ontwikkelen. Jeroen werkt graag aan het verbinden van vernieuwing. Door expertise (samen) te brengen, onderzoek te doen en interactieve processen te organiseren. Het hogere doel? Komen tot nieuwe antwoorden, innovatie en handelingsperspectieven. Binnen RUIMTEVOLK werkt Jeroen aan opgaven rondom omgevingsvisies, middelgrote steden en energietransitie. Hiervoor was hij jarenlang werkzaam als programmamanager en projectleider bij Platform31 en daarvoor werkte hij voor een adviesbureau. Daarnaast heeft Jeroen zo ook veel ervaring opgebouwd in het schrijven over en modereren van het vakdebat. Jeroen is op dit moment onder andere projectleider van de Pilots Omgevingsvisie.


Janneke Rutgers

Onderzoeker en adviseur

janneke.rutgers@ruimtevolk.nl
06 41 31 30 59

Janneke is projectmanager en onderzoeker dorpen en regionale ontwikkeling bij RUIMTEVOLK. Haar affiniteit ligt op het snijvlak van vraagstukken rondom de ruimtelijke (plattelands-) ontwikkeling en governance. Janneke heeft zich gespecialiseerd in regionale samenwerkingsprocessen in regio’s die te maken hebben met demografische veranderingen (bevolkingsdaling, vergrijzing). Ze verdiept zich naast de geografische en bestuurskundige aspecten in de ‘zachte’ culturele en sociale factoren binnen de samenwerking en schakelt graag tussen de schaal van de leefgemeenschap (dorp) en het regionale gedeelde belang. Janneke is stedenbouwkundige en werkt momenteel aan een promotieonderzoek naar regionale samenwerking in Nederlandse krimpende plattelandsgebieden. Janneke is het aanspreekpunt van de Dorpenacademie, het kennisprogramma Van Onderop! en organiseert diverse Dorpenlabs.


Kris is redacteur bij RUIMTEVOLK. Hij wordt gedreven door een liefde voor steden en plekken, die hij graag verkent en beschrijft. Kris is geïnteresseerd in de beleving van ruimte vanuit andere disciplines, met een speciale interesse in het snijvlak van ruimte en cultuur. Hij werkte eerder als freelance urbanist en publicist en daarvoor als projectleider en beleidsadviseur. Daarnaast organiseert hij Ruimteverkenningen en is hij columnist voor Blauwe Kamer. Bij RUIMTEVOLK is hij onder meer redacteur van het webmagazine.


Robbin Knuivers

Adviseur en procesmanager

robbin.knuivers@ruimtevolk.nl
06 41 52 10 39

Robbin kijkt van nature vol bewondering naar het functioneren van de samenleving in haar omgeving. Hij is een gedreven professional met een brede inhoudelijke interesse en een groot organisatorisch vermogen. Het is zijn kracht om een droomdoel te vertalen naar de eerstvolgende stap. Robbin werkte eerder voor de gemeente Utrecht en het Deltaprogramma waar hij onder andere werkte aan de Utrechtse omgevingsvisie, de transitie naar een circulaire stad en het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Bij RUIMTEVOLK gaat Robbin aan de slag met opgaven rondom omgevingsvisies, gezonde steden, energietransitie, klimaatadaptatie, de nieuwe wijkaanpak en ontwikkeling van regio’s.


Sjors de Vries

Directeur en adviseur

sjors.devries@ruimtevolk.nl
06 12 22 96 62

Sjors heeft RUIMTEVOLK opgericht vanuit de overtuiging dat de mens meer centraal moet staan in ruimtelijke vraagstukken. Zijn kracht is het vertalen van de vooruitstrevende opgaven van de 21e eeuw naar praktische perspectieven waarmee RUIMTEVOLK steden en regio’s ondersteunt. Met zijn jarenlange ervaring in het adviseren van overheden op verschillende schaalniveaus, weet hij als geen ander de agenda’s van overheden, instituties, marktpartijen, ondernemers en burgers bij elkaar te brengen. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met projectmanagement, het modereren en organiseren van bijeenkomsten en het opzetten en coördineren van kennisprogramma’s rondom de opgaven van nu en de toekomst. Sjors is een spin in het web in de ruimtelijke ordening en voor onze opdrachtgevers organiseert hij graag samen met veelzijdige RUIMTEVOLK-netwerk kennis rondom elk mogelijk ruimtelijk vraagstuk. Sjors is van huis uit planoloog en sociaal geograaf.


Anne Vermeulen

Stagiair

anne.vermeulen@ruimtevolk.nl
Anne is sinds september stagiaire bij RUIMTEVOLK. Ze heeft haar bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht afgerond en wilt tijdens haar stage meer inzicht krijgen in verschillende ruimtelijke opgaven in de praktijk. Haar interesses liggen op het gebied van stedelijke ontwikkeling, complexe beleidsopgaven en collaborative governance. Ze houdt zich bij RUIMTEVOLK onder andere bezig met de ondersteuning van het praktijkprogramma IPO Energie & Ruimte en het RAAK Programma Binnensteden.