Logo Ruimtevolk klein

RUIMTEVOLK: kennis voor de nieuwe ruimtelijke praktijk

RUIMTEVOLK is een kennisorganisatie en platform voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Wij ondersteunen steden en regio’s in het genereren van inzicht en het ontwikkelen kennis en integrale strategieën voor de maatschappelijke opgaven van de 21e eeuw. Dat doen we met expertise op inhoud en strategieontwikkeling én via kennisdeling in praktijkprogramma’s, publicaties en ons veel gelezen kennisplatform.

Wij zijn gespecialiseerd in het in beeld brengen en duiden van de lokale en ruimtelijke impact van trends en ontwikkelingen. Samen met onze opdrachtgevers en (kennis)partners verkennen we opgaven en kansen en vertalen we die in concrete (handelings)perspectieven. Daarbij leggen we continu verbindingen tussen inzichten uit de wetenschap en praktijk en tussen partijen en belangen. Dat doen we in dorpen, steden, regio’s maar ook op nationale schaal. Daarbij geloven wij in de verbindende rol en verbeeldende kracht van een nieuwe ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Onze thema’s

Onze kennis, projecten, activiteiten, publicaties en ons (kennis)netwerk brengen wij samen in de volgende thematische programmalijnen: binnenstedelijke transitie, dorpen en platteland, ruimtelijke strategieën en Omgevingswet, next economy, regionale ontwikkeling en samenwerking, energietransitie, wonen en wijken, verschillen en verbindingen in de samenleving en gezonde verstedelijking.

 

Meer weten?Jaarbeurs Innovation Mile
Jaarbeursplein 6
Utrecht Routebeschrijving

info@ruimtevolk.nl

Postbus 196
6800 AD Arnhem

Zie onder

Team
Anne Seghers

Programmamanager en projectleider
Samenleving
Binnenstedelijke transitie


anne.seghers@ruimtevolk.nl
06 41 31 30 55

Anne is opgeleid als stedenbouwkundige en voelt zich thuis in de meer onderzoekende en beschouwende hoek van het vakgebied. Ze wordt geboeid door nieuwe en alternatieve manieren van stedelijke ontwikkeling, aanhakend bij ruimtelijk-maatschappelijke thema’s. Ze werkt graag samen met andere disciplines - zoals sociale geografie, economie, nieuwe media, fotografie of grafisch ontwerp - om zo een andere of aanvullende blik op de opgave te kunnen bieden. Anne heeft veel ervaring met (ontwerpend) onderzoek, schrijven, het opzetten van kennisprogramma’s en het organiseren van publieksactiviteiten. In het verleden werkte ze onder andere voor het Nirov (nu Platform31) en lokale architectuurcentra. Daarnaast is ze vakredacteur voor Blauwe Kamer, vakblad voor stedenbouw en landschapsarchitectuur. Bij RUIMTEVOLK werkt ze momenteel aan opgaven rond binnensteden, omgevingsvisies en energie en is ze redacteur van het webmagazine.


Brechtje van Boxmeer

Programmamanager en projectleider
Energietransitie
Ruimtelijke strategieën en Omgevingswet


brechtje.vanboxmeer@ruimtevolk.nl
06 42 66 47 45

Brechtje van Boxmeer is programmamanager energietransitie en projectmanager bij RUIMTEVOLK. Daarvoor was ze senior projectmanager bij Procap. Zij heeft ervaring in regionale en binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, stedelijke herstructurering, herontwikkeling van monumenten en regionale samenwerkingsverbanden. Momenteel werkt Brechtje als projectmanager en coach aan de Pilots Omgevingsvisie.


Jeroen Niemans

Programmamanager en projectleider
Binnenstedelijke transitie
Ruimtelijke strategieën en Omgevingswet


jeroen.niemans@ruimtevolk.nl
06 41 31 30 62

Jeroen heeft zin in de toekomst en wordt als programmamanager ruimtelijke ontwikkeling en energietransitie bij RUIMTEVOLK gedreven door zijn fascinatie voor plekken en zijn nieuwsgierigheid naar hoe die ontstaan, groeien en zich blijven ontwikkelen. Jeroen werkt graag aan het verbinden van vernieuwing. Door expertise (samen) te brengen, onderzoek te doen en interactieve processen te organiseren. Het hogere doel? Komen tot nieuwe antwoorden, innovatie en handelingsperspectieven. Binnen RUIMTEVOLK werkt Jeroen aan opgaven rondom omgevingsvisies, middelgrote steden en energietransitie. Hiervoor was hij jarenlang werkzaam als programmamanager en projectleider bij Platform31 en daarvoor werkte hij voor een adviesbureau. Daarnaast heeft Jeroen zo ook veel ervaring opgebouwd in het schrijven over en modereren van het vakdebat. Jeroen is op dit moment onder andere projectleider van de Pilots Omgevingsvisie.


Robbin Knuivers

Projectleider en onderzoeker

robbin.knuivers@ruimtevolk.nl
06 41 52 10 39

Robbin kijkt van nature vol bewondering naar het functioneren van de samenleving in haar omgeving. Hij is een gedreven professional met een brede inhoudelijke interesse en een groot organisatorisch vermogen. Het is zijn kracht om een droomdoel te vertalen naar de eerstvolgende stap. Robbin werkte eerder voor de gemeente Utrecht en het Deltaprogramma waar hij onder andere werkte aan de Utrechtse omgevingsvisie, de transitie naar een circulaire stad en het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Bij RUIMTEVOLK gaat Robbin aan de slag met opgaven rondom omgevingsvisies, gezonde steden, energietransitie, klimaatadaptatie, de nieuwe wijkaanpak en ontwikkeling van regio’s.


Janneke Rutgers

Projectleider en onderzoeker
Regionale ontwikkeling
Dorpen en platteland


janneke.rutgers@ruimtevolk.nl
06 41 31 30 59

Janneke is projectmanager en onderzoeker dorpen en regionale ontwikkeling bij RUIMTEVOLK. Haar affiniteit ligt op het snijvlak van vraagstukken rondom de ruimtelijke (plattelands-) ontwikkeling en governance. Janneke heeft zich gespecialiseerd in regionale samenwerkingsprocessen in regio’s die te maken hebben met demografische veranderingen (bevolkingsdaling, vergrijzing). Ze verdiept zich naast de geografische en bestuurskundige aspecten in de ‘zachte’ culturele en sociale factoren binnen de samenwerking en schakelt graag tussen de schaal van de leefgemeenschap (dorp) en het regionale gedeelde belang. Janneke is stedenbouwkundige en werkt momenteel aan een promotieonderzoek naar regionale samenwerking in Nederlandse krimpende plattelandsgebieden. Janneke is het aanspreekpunt van de Dorpenacademie, het kennisprogramma Van Onderop! en organiseert diverse Dorpenlabs.


Caroline Bégin

Bureaumanager en communitymanager

caroline.begin@ruimtevolk.nl
06 54 73 61 05

Caroline is als bureau- en communitymanager dé persoon achter de activiteiten van RUIMTEVOLK. Ze coördineert zowel het publieke programma als de activiteiten van de kennisprogramma’s. Caroline onderscheidt zich als eventmanager door haar vakinhoudelijke kennis, die ze heeft opgedaan als architect voor verschillende bureaus in Nederland en Canada.


Kris is redacteur bij RUIMTEVOLK. Hij wordt gedreven door een liefde voor steden en plekken, die hij graag verkent en beschrijft. Kris is geïnteresseerd in de beleving van ruimte vanuit andere disciplines, met een speciale interesse in het snijvlak van ruimte en cultuur. Hij werkte eerder als freelance urbanist en publicist en daarvoor als projectleider en beleidsadviseur. Daarnaast organiseert hij Ruimteverkenningen en is hij columnist voor Blauwe Kamer. Bij RUIMTEVOLK is hij onder meer redacteur van het webmagazine.


Marleen van der Meer

Stagiair

marleen.vandermeer@ruimtevolk.nl
Marleen is sinds eind maart stagiair bij RUIMTEVOLK. Ze is masterstudent sociale geografie aan de Radboud universiteit in Nijmegen en wil tijdens haar stage meer inzicht krijgen in verschillende ruimtelijke opgaven in de praktijk. Haar interesses liggen op het gebied van de ontwikkeling van de stad en en met name binnen de thema's cultuur, duurzaamheid en de woonomgeving. Marleen houdt zich bij Ruimtevolk onder andere bezig met de ondersteuning van de pilots Omgevingsvisie en de Dorpenacademie.


Sjors de Vries

Directeur en programmamanager
Regionale ontwikkeling
Dorpen en platteland
Next economy
Wonen en wijkenSjors heeft RUIMTEVOLK opgericht vanuit de overtuiging dat de mens meer centraal moet staan in ruimtelijke vraagstukken. Zijn kracht is het vertalen van de vooruitstrevende opgaven van de 21e eeuw naar praktische perspectieven waarmee RUIMTEVOLK steden en regio’s ondersteunt. Met zijn jarenlange ervaring in het adviseren van overheden op verschillende schaalniveaus, weet hij als geen ander de agenda’s van overheden, instituties, marktpartijen, ondernemers en burgers bij elkaar te brengen. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met projectmanagement, het modereren en organiseren van bijeenkomsten en het opzetten en coördineren van kennisprogramma’s rondom de opgaven van nu en de toekomst. Sjors is een spin in het web in de ruimtelijke ordening en voor onze opdrachtgevers organiseert hij graag samen met veelzijdige RUIMTEVOLK-netwerk kennis rondom elk mogelijk ruimtelijk vraagstuk. Sjors is van huis uit planoloog en sociaal geograaf.