Logo Ruimtevolk klein

Projecten

Wij werken in diverse projecten samen met onze partners en netwerk aan lokale en regionale vraagstukken. Een selectie van deze projecten staan op deze pagina.

Het DNA van Oosterhout

Het Brabantse Oosterhout werkt aan een integrale langere termijnvisie op de ontwikkeling van de gemeente. In navolging van de studie Midsize Brabant gaat daarbij expliciet aandacht uit naar de trends die op de middelgrote stad afkomen en naar de positie van Oosterhout in de regio. De eerste stap is een analyse van het 'DNA' en functioneren van de stad en de regio. Lees verder

Pilots Omgevingsvisie 2017-2018

In kader van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet gaat RUIMTEVOLK in 2017 en 2018 10 pilots (gemeenten, provincies) begeleiden bij het opstellen van hun Omgevingsvisie. Lees verder

Dorpenacademie

De Nederlandse dorpen en regio’s zijn in transitie. Natuurlijk brengt dit uitdagingen met zich mee, zoals demografische veranderingen, een ‘ontspannen vastgoedmarkt’ en een afnemend draagvlak voor voorzieningen. Maar dorpen hebben ook hun eigen kwaliteiten en kansen. Zo is de zelfredzaamheid en lokale binding er doorgaans hoog en kenmerken veel dorpen zich door een aangenaam woon-, werk- en leefklimaat. Bovendien is er in de regio’s veel ruimte voor initiatief, ondernemerschap en nieuwe samenwerkingen. De Dorpenacademie ondersteunt professionals en bewoners bij het ontdekken van nieuwe toekomstperspectieven van Nederlandse dorpen. Lees verder

Platform Binnensteden Gelderland

De Gelderse binnensteden en dorpscentra staan voor grote uitdagingen. De vitaliteit van de binnensteden is een thema dat veel Gelderse ondernemers, bestuurders, ambtenaren, binnenstadsmanagers, pandeigenaren en bewoners flink bezig houdt. De behoefte aan inzicht in ontwikkelingen, bedreigingen en met name de kansen is groot. Mede op initiatief van een aantal Gelderse binnenstadsmanagers en ambtenaren wordt […] Lees verder

Evaluatie gebiedsontwikkeling Oosterwold

De verregaande organische gebiedsontwikkeling in Oosterwold in Almere is een systeembreuk met de Nederlandse praktijk van gebiedsontwikkeling. Het project loopt nu drie jaar. In opdracht van de gemeente Almere evalueerde RUIMTEVOLK de ontwikkelstrategie, grondpolitiek, organisatie en samenwerking. Lees verder

Toekomstvisie Roermond

Middelgrote stad Roermond heeft, mede geïnspireerd door het programma Midsize NL, het initiatief genomen voor een nieuwe toekomstvisie. RUIMTEVOLK ondersteunde de gemeente in het proces. Lees verder

Kennisnetwerk Energie en Ruimte

RUIMTEVOLK bouwt momenteel aan een kennisprogramma en -netwerk rondom de ruimtelijke accommodatie van de energietransitie. Lees verder

Van Onderop! Kennisprogramma over samenwerking in dorpen

Kennisprogramma over initiatieven 'van onderop' voor bewoners, ondernemers, bestuurders, ambtenaren en professionals. Lees verder