Logo Ruimtevolk klein
projecten

8 oktober 2018 • RUIMTEVOLK

Integrale wijkaanpak provincie Gelderland

RUIMTEVOLK adviseert de provincie Gelderland bij het vormgeven aan de wijkaanpak van de toekomst.

De opgaven van de 21e eeuw vragen om een nieuwe, integrale wijkaanpak. Maar hoe geef je dat vorm en wie heeft daarin welke rol? De provincie Gelderland heeft ruim ervaring met integrale, wijkgerichte programma’s, zoals SteenGoed Benutten en Wijken van de Toekomst. De provincie wil nu de balans opmaken en de huidige visie en aanpak actualiseren. RUIMTEVOLK adviseert de provincie daar de komende maanden bij.

Energietransitie, gezondheid, klimaatadaptatie, gezondheid, nieuwe armoede; zij zijn realiteit in de wijken en dorpen waar mensen wonen en vragen dan ook in die wijken om oplossingen. Die wijkopgaven en wijkoplossingen zijn per definitie integraal; gebiedsspecifieke opgaven en kansen worden immers bepaald door een complexe combinatie van kenmerken en kwaliteiten van de fysieke omgeving, de mensen die er wonen, kinderen die er opgroeien, ondernemers die er hun boterham verdienen en organisatie die er werken. Door op wijkniveau ‘door het midden’ samenwerking te realiseren tussen overheid, professionals en burgers, kunnen integrale, gedragen en uitvoerbare oplossingen tot stand komen.

De provincie Gelderland werkt momenteel in verschillende programma’s volgens een integrale, wijk- en dorpsgerichte benadering. Goede voorbeelden zijn het programma SteenGoed Benutten – waarin voor pilotwijken de leegstand wordt aangegrepen om ook met leefbaarheid of verduurzaming aan de slag te gaan – en Wijken van de Toekomst, waarin de energietransitie als vliegwiel wordt gebruikt.

De provincie wil nu de balans opmaken en de huidige visie en aanpak actualiseren. Daarbij zoekt ze specifiek naar de rol van de provinciale overheid in relatie tot alle andere bij de wijken betrokken partijen. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak dat ingaat op hoe de integrale wijkaanpak van de toekomst eruit ziet, waar (meekoppel)kansen liggen voor het verbinden van opgaven, welke werkwijze daarbij hoort, welke rol de provincie heeft en wat mogelijke instrumenten zijn. RUIMTEVOLK adviseert en ondersteunt de provincie hierbij.