Logo Ruimtevolk klein
projecten

3 april 2019 • RUIMTEVOLK

Omgevingsvisie Emmen

De Omgevingswet daagt gemeenten niet alleen uit om tot een actueel en integraal beleid voor de leefomgeving te komen, maar ook om (opnieuw) te bepalen hoe ze zich verhouden tot de behoeften en wensen van de inwoners en ketenpartners. Zo ook in Emmen. RUIMTEVOLK ondersteunt de gemeente bij het ontwikkelen van een inspirerende en uitvoeringsgerichte omgevingsvisie.

Overheden zijn druk met de voorbereiding op de Omgevingswet en het opstellen van hun omgevingsvisie. Daar komt een heleboel bij kijken. Ze staan niet alleen voor de (grote) opgave om tot een integraal beleid voor de leefomgeving te komen, maar worden ook uitgedaagd sectorale muren te slechten en (opnieuw) te bepalen hoe ze zich verhouden tot de behoeften en wensen van de inwoners en ketenpartners. RUIMTEVOLK ondersteunt gemeenten bij het vertalen van hun ambities in een inspirerende en uitvoeringsgerichte omgevingsvisie.

In Emmen staat de gemeente aan de vooravond van een uitdagend proces dat moet leiden tot een integrale omgevingsvisie waarin regionale en gemeentelijke opgaven en ambities worden verweven met lokale gebiedsagenda’s. Een langlopend proces waarin ook stakeholders en bewoners worden betrokken. Een eerste belangrijke stap was daarom het uitlijnen van het traject in een voor alle partijen leesbare routekaart, met heldere fasen, mijlpalen, tussenproducten en besluitvormingsmomenten.

Dennis van Heteren, programmamanager Omgevingswet bij de gemeente Emmen, beschrijft het als een ‘werkagenda met tastbare tussenresultaten om eind 2020 tot een omgevingsvisie te komen.’ De routekaart gaat daarbij niet alleen in op de stappen en producten, het ‘wat’, maar nadrukkelijk ook op de samenwerking met de inwoners en ketenpartners en de rol van de gemeenteraad, het college van B&W en het management: het ‘hoe’. Zo wordt concreet benoemd wat de rol en positie is van partijen, het college en de raad. Maar ook hoe specifieke opgaven en kansen in de kernen en deelgebieden (gebiedsagenda’s) binnen het traject gekoppeld worden aan de gemeentelijke koers en doelen.


Routekaart naar een omgevingsvisie Emmen

 

Anna Herngreen adviseerde de gemeente Emmen de afgelopen maanden over het vormgeven van deze twee sporen aanpak: ‘Emmen staat als gemeente voor uitdagende maatschappelijke opgaven, maar beseft ook heel goed dat ze bestaat uit een stad en dertien kleinere kernen met een eigen identiteit en uiteenlopende opgaven. Door in het omgevingsvisie-proces een dialoog te organiseren tussen de gemeentelijke ambities en lokale agenda’s doet de gemeente niet alleen recht aan de diversiteit van het gebied, maar creëert het op termijn ook betere handelingsperspectieven voor partijen en zichzelf.’

Vanaf het begin hebben alle betrokken afdelingen een rol gespeeld in de ontwikkeling van de routekaart. Samen met hen zijn het lopend beleid en processen in beeld gebracht en kernopgaven en ambities benoemd. Anna: ‘Door alle domeinen bij elkaar te brengen ontstond een interessante dynamiek. Waar men eerst nog wat moest wennen aan elkaars taal, ging het al snel over gedeelde ambities. Zo was bijna iedereen het er over eens dat naast de bekende fysieke opgaven ook thema’s zoals werkgelegenheid, concurrentiekracht en uiteraard gezondheid een prominente plek moeten krijgen in de omgevingsvisie.’ Van Heteren geniet van een energiek en dynamisch proces: ‘Door met verschillende disciplines te werken ontstaat het goede gesprek en de bewustwording dat integraal en gebiedsgericht denken en werken een investering is in de toekomst.’

Eind 2020 wordt de omgevingsvisie vastgesteld. Een feest met de inwoners staat reeds in de planning.