Logo Ruimtevolk klein

projecten

21 december 2016 • Redactie

Pilots Omgevingsvisie 2017-2018

In kader van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet gaat RUIMTEVOLK in 2017 en 2018 10 pilots (gemeenten, provincies) begeleiden bij het opstellen van hun Omgevingsvisie.

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Een opgave en operatie waarbij honderden overheden betrokken zijn. Voor deze overheden is de invoering van de Omgevingswet een grote transitie. Het vereist verandering van beleid, werkprocessen, samenwerkingen, informatiesystemen en de (bestuurs)cultuur. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet faciliteert en stimuleert overheden, initiatiefnemers en belanghebbenden en wil partijen bewust maken en in staat stellen om alvast met de Omgevingswet aan de slag te gaan.

Pilots Omgevingsvisie

Als onderdeel daarvan worden vanaf 2014 pilots begeleid om te komen tot een omgevingsvisie. Deze pilots worden ondersteund bij het opstellen van hun omgevingsvisie door experts en ervaringsdeskundigen. In de eerste tranche hebben 9 pilots meegedraaid. In de eindrapportage Vertel dit verhaal niet verder, doe het gewoon! zijn de belangrijkste bevindingen opgenomen.

In 2017 start een tweede tranche met 10 pilots in gemeenten of provincies die daadwerkelijk aan de slag zijn of gaan met hun omgevingsvisie. Tevens is er voor 20 gemeenten/provincies/waterschappen de mogelijkheid om in de leerkring mee te kijken en mee te leren.

Kennis en ervaring ontwikkelen en delen

De omgevingsvisie is een van de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet. Hierin is de langetermijnvisie over de nodige en gewenste ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving beschreven. Het pilot programma faciliteert en stimuleert overheden, initiatiefnemers en belanghebbenden om alvast in de geest van de Omgevingswet aan de slag te gaan met het werken aan een omgevingsvisie. Het programma biedt gelegenheid om te experimenteren en van elkaar te leren en heeft tegelijkertijd tot doel om partijen aan te moedigen om op een innovatieve manier wijze aan de slag te gaan. Daarbij zal, in aansluiting op de aanbevelingen op basis van de pilots in de 1e tranche, stevig worden ingezet op integraliteit van de opgaven en aanpak, participatie van belanghebbenden en cultuurverandering bij de overheden. Maar niet alleen de deelnemers aan de pilots leren en profiteren hiervan, het is nadrukkelijk ook de bedoeling dat de lessen breed gedeeld worden zodat er een brede bewustwording plaats gaat vinden en hoopt dat er op deze manier een soort olievlekwerking zal gaan plaatsvinden.

Wat gaan we doen?

In de pilots ondersteunen experts en ervaringsdeskundigen overheden en initiatiefnemers bij het opstellen van een omgevingsvisie. In opdracht van het Rijk, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen gaat RUIMTEVOLK dit programma organiseren en begeleiden. Het programma wordt in overleg met de pilots en leerkring samengesteld en bestaat uit expertmeetings en coachingstraject rondom de pilots en een tweetal landelijke omgevingsdagen.

Aanbod aan deelnemende pilots (max. 10 deelnemers)

 • Aan iedere pilot zal een pilot coach worden gekoppeld. Daarnaast is er een groep experts beschikbaar en worden er in samenwerking met de deelnemers per pilot twee expertmeetings georganiseerd waarin op specifieke vraagstukken die hier spelen zal worden ingegaan;
 • De pilots kunnen deelnemen aan twee landelijke ‘omgevingsdagen’. Hier delen de deelnemers aan de pilots, experts en andere ervaringsdeskundigen kennis met elkaar en met een bredere kring. Hier gaan intervisie, het delen van ervaringen en samen leren hand in hand.

Van deelnemende partijen verwachten we dat ze de ambitie hebben om op innovatieve manier en voortvarend aan de slag te gaan met hun omgevingsvisie. We hechten daarom ook waarde aan bestuurlijk draagvlak. Bij de daadwerkelijke aanmelding vragen we daarom ook om commitment van het bestuur.

Aanbod aan de deelnemers aan de leerkring (max. 20 deelnemers)

 • Rond de 10 pilots organiseren we een 2e ring met 20 partijen die actief mee willen leren en doen. Deze partijen worden uitgenodigd voor de twee omgevingsdagen.
 • In overleg met de 10 pilots is het ook mogelijk om aan te schuiven bij een of meerdere van de expertsessies.

Van de deelnemers uit de 2e ring verwachten wij dat ze de lessen die ze hebben geleerd met het netwerk delen.

Criteria

Zoals gezegd is er plaats voor 10 pilots. Het streven is om te komen tot een afgewogen selectie van deelnemers. Partijen die interesse hebben kunnen hun interesse kenbaar maken via het onderstaande aanmeldformulier.

Op basis van dit aanmeldformulier zal door de partners van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ (zie onder) een selectie worden gemaakt. Daarbij zullen de volgende criteria meewegen:

 • Met welk thema wil de kandidaat aan de slag gaan? Dit moet relevant en aansprekend zijn, bijvoorbeeld gezondheid, energietransitie of klimaatadaptatie.
 • Welke partijen betrekt de kandidaat bij zijn pilot? Denk aan waterschappen, dorpsraden, bedrijven en buurgemeenten.
 • In welke fase bevindt de kandidaat zich, en wat is de beoogde leercurve? Voor een zo goed mogelijk leereffect streven we naar een mix van startende en gevorderde kandidaten.
 • Hoe komen integraliteit en participatie terug in de aanpak, en hoever heeft de kandidaat die uitgewerkt in visie, plan of zelf in concrete projecten? Maar ook: hoe denkt de kandidaat participatie aan de voorkant in te richten?
 • Waar vindt de pilot plaats? We willen een goede spreiding van de pilots, zowel geografisch als qua omvang van de deelnemende gemeenten.

Planning

Het pilottraject loopt van maart 2017 tot maart 2018.

 • Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot 8 maart 2017 via deze pagina van de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.
 • Geïnteresseerden ontvangen na aanmelding meer informatie. Medio april 2017 zullen de intakegesprekken plaatsvinden.
 • In mei 2017 zal er een startbijeenkomst plaatsvinden met alle deelnemende pilots.
 • In de zomer van 2017 en winter van 2018 zullen de omgevingsdagen worden georganiseerd.
 • In overleg met de deelnemers worden tussen juni 2017 en december 2017 bij de deelnemende partijen expertmeetings georganiseerd.
 • In maart 2018 zal deze tranche pilots worden afgerond.

Aanmelden

De inschrijvingstermijn is inmiddels gesloten.

Interesse? Meer weten?

Neem contact op met projectleider Jeroen Niemans (zie hiernaast) voor meer informatie.

Partners