Logo Ruimtevolk klein

Agenda ruimtelijke segregatie in NederlandAuteur(s)

RUIMTEVOLK

Uitgever

RUIMTEVOLK

Download publicatie

Internationaal groeit het debat over toenemende ongelijkheid in de samenleving. Een debat dat wordt aangezwengeld door economen als Paul Krugman, Joseph Stiglitz en recentelijk vooral Thomas Piketty met zijn boek Kapitaal in de 21ste eeuw.

Ook in Nederland komt er meer aandacht voor ongelijkheid in de samenleving. Adviesraden en planbureaus van de overheid verrichten verschillende onderzoeken over het thema ‘maatschappelijke scheidslijnen’. Met tot nu toe als resultaat de publicaties Hoe ongelijk is Nederland? (WRR), Gescheiden werelden? (WRR en SCP) en het Sociaal en Cultureel Rapport 2014 getiteld Verschil in Nederland (SCP). Momenteel werkt het Planbureau voor de Leefomgeving aan de Ruimtelijke Verkenningen 2015, met onder andere ruimtelijke ongelijkheid als thema. Samen met de initiatieven ‘Jaar van de Ruimte’ en ‘Agenda Stad’ – waarbij een breed publiek debat over het ruimtelijk beleid voor de toekomst van Nederland wordt nagestreefd – vormt deze dynamiek een mooie aanleiding om met een groep onderzoekers, wetenschappers en opiniemakers vanuit diverse invalshoeken het vraagstuk ruimtelijke ongelijkheid onder de loep te nemen.

Zodoende organiseerde RUIMTEVOLK in februari 2015 een gesprek hierover. Het resultaat van dit gesprek is deze agenda, die vragen agendeert voor onderzoek en bovenal voor politiek debat. Want als er iets duidelijk is, is het dat de groeiende verschillen in Nederland een prominente plek op de politieke agenda vragen.meer publicaties
Groen=Goud
Deze publicatie presenteert de oogst van de Omgevingsscan Groene Steden en Dorpen: inspirerende voorbeelden, ervaringen van initiatiefnemers, inzichten van experts en concrete handreikingen om meteen aan de slag te gaan met het vergroenen van stad en dorp in Overijssel.
Eindrapport Pilots Omgevingsvisie 2017-2018
Inzichten, kansrijke aanpakken, handige tips en inspirerende verhalen bij het maken van een omgevingsvisie.
Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat
Slim schakelen
Vijf pilotregio's hebben ruim een jaar gewerkt aan een regionale energiestrategie. Anne Marieke Schwencke en Ruud Schuurs (AS I-Search) hebben het proces in de regio’s gevolgd. De belangrijkste leerervaringen zijn in samenwerking met RUIMTEVOLK samengevat als lessen voor regio’s die nog aan de slag gaan met een strategie.