Logo Ruimtevolk klein

Perspectief op mobiliteit van de toekomstAuteur(s)

RUIMTEVOLK

Uitgever

RUIMTEVOLK

Download publicatie

Technologische innovaties prikkelen om na te denken over mobiliteit van de toekomst. Mobiliteit gaat echter over meer dan alleen dat. Mobiliteit gaat over ons verplaatsingsgedrag. Bovendien grijpen mobiliteiten ruimte in elkaar.

Willen we verkennen hoe we kunnen werken aan mobiliteit van de toekomst dan moeten we het gesprek aangaan over welke factoren van invloed zijn op ons verplaatsingsgedrag en welke ontwikkelingen zich daarin voordoen. Ook moeten we oog hebben voor de innige relatie tussen mobiliteit en ruimte. Aan de ene kant beïnvloeden ontwikkelingen in de manier waarop we ons verplaatsen de vraag naar ruimte. Aan de andere kant wordt ons verplaatsingsgedrag beïnvloed door waar we wonen, werken, recreëren, etc..

Hebben we het over mobiliteit van de toekomst, dan gaat het tot slot ook over het vellen van waardeoordelen. Wat voor mobiliteit wensen we? Kortom, mobiliteit van de toekomst gaat over hoe diverse technologische, economische en maatschappelijke trends samenkomen, welke vragen deze trends stellen en wat voor toekomst
gewenst is.

Dit was het perspectief van de RUIMTEVOLK Expeditie Mobiliteit van de toekomst, 3 februari 2016. In dit magazine passeren trends die gepresenteerd werden de revue, hebben we enkele prikkelende artikelen opgenomen die naar aanleiding van de Expeditie zijn geschreven en sluiten we af met aandachtspunten voor het werken aan mobiliteit van de toekomst.meer publicaties
Eindrapport Pilots Omgevingsvisie 2017-2018
Inzichten, kansrijke aanpakken, handige tips en inspirerende verhalen bij het maken van een omgevingsvisie.
Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat
Slim schakelen
Vijf pilotregio's hebben ruim een jaar gewerkt aan een regionale energiestrategie. Anne Marieke Schwencke en Ruud Schuurs (AS I-Search) hebben het proces in de regio’s gevolgd. De belangrijkste leerervaringen zijn in samenwerking met RUIMTEVOLK samengevat als lessen voor regio’s die nog aan de slag gaan met een strategie.
Water verbindt
Hoe kan water bijdragen aan de grote opgaven van deze tijd en aan het verhogen van omgevingskwaliteit? RUIMTEVOLK en de Unie van Waterschappen verkennen deze vragen in een publicatie over de rol van water in omgevingsvisies.