Logo Ruimtevolk klein

Water verbindtAuteur(s)

RUIMTEVOLK / Unie van Waterschappen

UitgeverSeptember 2017

Download publicatie

Het verhaal van het Nederlandse landschap wordt voor een groot deel bepaald door water. Niet alleen heeft water een grote culturele en landschappelijke betekenis, het is ook een drager van omgevingskwaliteit en onlosmakelijk verbonden aan opgaven als klimaatverandering, energietransitie en veiligheid. In het kader van de Omgevingswet moeten het Rijk, provincies en gemeenten ieder een omgevingsvisie opstellen. De waterschappen zijn daartoe niet bevoegd, maar zien water wel als een verbindende factor in omgevingsvisies en het proces daarnaartoe.

In het magazine Water verbindt verkennen RUIMTEVOLK en de Unie van Waterschappen de rol van water in omgevingsvisies aan de hand van interviews, praktijken en tips. De publicatie biedt inspiratie voor zowel gemeenten, provincies als de waterschappen om de rol van water in omgevingsvisies vorm te geven. Hij zal via de waterschappen in fysieke vorm beschikbaar komen voor partners.meer publicaties
Slim schakelen
Vijf pilotregio's hebben ruim een jaar gewerkt aan een regionale energiestrategie. Anne Marieke Schwencke en Ruud Schuurs (AS I-Search) hebben het proces in de regio’s gevolgd. De belangrijkste leerervaringen zijn in samenwerking met RUIMTEVOLK samengevat als lessen voor regio’s die nog aan de slag gaan met een strategie.
Toekomstagenda 'Mind the Gap!'
Begin 2015 maakten we met een aantal experts een eerste verkenning van toenemende sociale verschillen in en tussen steden en regio's. BrabantKennis zet een volgende stap met tien interessante observaties en een toekomstagenda.
NL - magazine over stedelijke en regionale ontwikkeling (#1)
NL is een magazine vol innovatieve praktijken in stedelijke en regionale ontwikkeling, uitgegeven door RUIMTEVOLK. In de eerste editie, die medio juni 2017 verscheen, stond de middelgrote stad centraal.
Kernelementen van succesvolle innovatiemilieus
RUIMTEVOLK en het Planbureau voor de Leefomgeving onderzochten waarom innovatie in sommige gebieden beter gedijt dan in andere. Zes kernelementen van succesvolle innovatiemilieus.