Logo Ruimtevolk klein

Water verbindtAuteur(s)

RUIMTEVOLK / Unie van Waterschappen

UitgeverSeptember 2017

Download publicatie

Het verhaal van het Nederlandse landschap wordt voor een groot deel bepaald door water. Niet alleen heeft water een grote culturele en landschappelijke betekenis, het is ook een drager van omgevingskwaliteit en onlosmakelijk verbonden aan opgaven als klimaatverandering, energietransitie en veiligheid. In het kader van de Omgevingswet moeten het Rijk, provincies en gemeenten ieder een omgevingsvisie opstellen. De waterschappen zijn daartoe niet bevoegd, maar zien water wel als een verbindende factor in omgevingsvisies en het proces daarnaartoe.

In het magazine Water verbindt verkennen RUIMTEVOLK en de Unie van Waterschappen de rol van water in omgevingsvisies aan de hand van interviews, praktijken en tips. De publicatie biedt inspiratie voor zowel gemeenten, provincies als de waterschappen om de rol van water in omgevingsvisies vorm te geven. Hij zal via de waterschappen in fysieke vorm beschikbaar komen voor partners.meer publicaties
Groen=Goud
Deze publicatie presenteert de oogst van de Omgevingsscan Groene Steden en Dorpen: inspirerende voorbeelden, ervaringen van initiatiefnemers, inzichten van experts en concrete handreikingen om meteen aan de slag te gaan met het vergroenen van stad en dorp in Overijssel.
Eindrapport Pilots Omgevingsvisie 2017-2018
Inzichten, kansrijke aanpakken, handige tips en inspirerende verhalen bij het maken van een omgevingsvisie.
Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat
Slim schakelen
Vijf pilotregio's hebben ruim een jaar gewerkt aan een regionale energiestrategie. Anne Marieke Schwencke en Ruud Schuurs (AS I-Search) hebben het proces in de regio’s gevolgd. De belangrijkste leerervaringen zijn in samenwerking met RUIMTEVOLK samengevat als lessen voor regio’s die nog aan de slag gaan met een strategie.