Logo Ruimtevolk klein

Water verbindtAuteur(s)

RUIMTEVOLK / Unie van Waterschappen

UitgeverSeptember 2017

Download

Het verhaal van het Nederlandse landschap wordt voor een groot deel bepaald door water. Niet alleen heeft water een grote culturele en landschappelijke betekenis, het is ook een drager van omgevingskwaliteit en onlosmakelijk verbonden aan opgaven als klimaatverandering, energietransitie en veiligheid. In het kader van de Omgevingswet moeten het Rijk, provincies en gemeenten ieder een omgevingsvisie opstellen. De waterschappen zijn daartoe niet bevoegd, maar zien water wel als een verbindende factor in omgevingsvisies en het proces daarnaartoe.

In het magazine Water verbindt verkennen RUIMTEVOLK en de Unie van Waterschappen de rol van water in omgevingsvisies aan de hand van interviews, praktijken en tips. De publicatie biedt inspiratie voor zowel gemeenten, provincies als de waterschappen om de rol van water in omgevingsvisies vorm te geven. Hij zal via de waterschappen in fysieke vorm beschikbaar komen voor partners.

Download hier de publicatie.meer publicaties
De staat van Oosterhout
Het Brabantse Oosterhout werkt aan een integrale langere termijnvisie op de ontwikkeling van de gemeente. De eerste stap is een analyse van het 'DNA' en functioneren van de stad en de regio. RUIMTEVOLK heeft deze analyse en het interactieve proces verzorgd.
Toekomstagenda 'Mind the Gap!'
Begin 2015 maakten we met een aantal experts een eerste verkenning van toenemende sociale verschillen in en tussen steden en regio's. BrabantKennis zet een volgende stap met tien interessante observaties en een toekomstagenda.
NL - magazine over stedelijke en regionale ontwikkeling (#1)
NL is een magazine vol innovatieve praktijken in stedelijke en regionale ontwikkeling, samengesteld en uitgegeven door RUIMTEVOLK. De eerste editie verschijnt medio juni 2017 en hierin staat de middelgrote stad centraal.
Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg
Noord-Limburg is een 'anticipeerregio' en krijgt op korte termijn te maken met bevolkingskrimp. Deze trendverkenning kijkt verder dan de tabellen met percentages en aantallen. Welke consequenties hebben deze ontwikkelingen? En wat is het perspectief voor de regio als je demografische ontwikkelingen en andere trends in de samenleving en economie in samenhang beschouwt?