Logo Ruimtevolk klein

PRIVACYVERKLARING

Versie 2.1 | 28 maart 2019

1. Algemeen
RUIMTEVOLK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en wij zullen uw persoonsgegevens daarom uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de wet. RUIMTEVOLK heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. RUIMTEVOLK is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doelen:

– Om u de mogelijkheid te bieden onze nieuwsbrief/mailings te ontvangen (zie: 2)
– Voor het leveren van onze diensten en ondersteuning (zie: 3)
– Voor het afhandelen van betalingen (zie: 3)

Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de bedrijfs- en persoonlijke gegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om bovenstaande doelen te realiseren.

Wij delen persoonsgegevens uitsluitend met derden voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RUIMTEVOLK en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@ruimtevolk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, op uw verzoek .

Hieronder vindt u een overzicht van de doelen en grondslagen waarvoor wij persoonsgegevens registreren en verwerken.

2. Nieuwsbrief / digitale mailings
Wij verwerken uw (bedrijfs)gegevens voor het verzenden van onze nieuwsbrief, dan wel voor het uitnodigen voor onze bijeenkomsten als volgt:

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden of uw gegevens kunt wijzigen.

Deze gegevens zijn sinds mei 2018 door uzelf verstrekt, via aanmelding via onze website voor onze nieuwsbrief of bij gebruik/registratie voor diensten, activiteiten of bij bestelling van publicaties, waarbij u expliciet heeft aangegeven onze digitale nieuwsbrief te willen ontvangen. Wanneer u via e-mail slechts informatie bij ons opvraagt, dan gebruiken wij uw gegevens uiteraard niet om een nieuwsbrief te versturen.

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op privacy@ruimtevolk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Intern adressenboek / CRM
Voor het voeren van een bedrijfsadministratie en uitvoering van deze dienstverlening, kunnen wij de persoonsgegevens van contactpersonen van opdrachtgever en relaties verwerken. Het gaat dan om bijvoorbeeld naam, geslacht, functie (binnen de organisatie), (zakelijke) email en (zakelijk) telefoonnummer. Wij verstrekken deze gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien u wilt weten of en hoe wij u gegevens hebben opgeslagen voor intern gebruik, neem dan contact met ons op via privacy@ruimtevolk.nl.

4. Geautomatiseerde besluitvorming
RUIMTEVOLK maakt geen gebruik van systemen voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

5. Sollicitaties
CV’s en motivatiebrieven van sollicitanten verwijderen wij bij een afwijzing na 4 weken, tenzij we de toestemming hebben gekregen deze te bewaren.

6. Cookies en Analytics
Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben deze privacyvriendelijk ingesteld. In dit verband hebben we een verwerkersovereenkomst met Google, is het IP-adres geanonimiseerd en is het delen van persoonsgegevens uitgezet. Hiermee voldoen we aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de aldus verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google mag uw informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

7. Social media
Indien u ingelogd bent bij social media zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn kunnen deze media via het RUIMTEVOLK-account cookies op uw computer, tablet of telefoon plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek bent ingelogd.

8. Verwijzingen naar andere websites
RUIMTEVOLK.nl bevat verwijzingen, de zogenaamde hyperlinks, naar andere websites, die geen eigendom zijn van RUIMTEVOLK. RUIMTEVOLK is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de manier waarop deze websites met de persoonsgegevens omgaan en de content die hierop wordt aangeboden.

9. Onderzoeksdata
Onderzoeksdata is of wordt geanonimiseerd opgeslagen als statische informatie zonder dat hierin nog personen uit te identificeren zijn.

10. Tot slot
RUIMTEVOLK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de mail.

Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Onze contactgegevens:

RUIMTEVOLK
Postbus 196
6800 AD Arnhem
privacy@ruimtevolk.nl
www.ruimtevolk.nl

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons